Zmena farby auta fóliou - zmena v TP?

V minulosti tu bolo dosť polemiky ohľadne témy, či je nutné zmenu farby auta pri polepe fóliou, celopolep, zapísať túto zmenu do TP. Nezrovnalosti boli v Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde sa spomínala len trvalá zmena farby vozidla a pri fólii predsa ide o dočasnú. Dohodnúť na odpovedi sa nevedeli v minulosti ani príslušníci PZ. Tak sa človek mohol dozvedieť rôzne interpretácie tohto zákona.

 

Časy sa ale zmenili a túto zmenu je nutné do TP dať zapísať ak sa jedná o celopolep.

Citácia Ministerstva dopravy SR k danej problematike: "V prípade, že k zmene farby vozidla dôjde nalepením fólie, čo navonok pôsobí dojmom inej farby, než je pôvodná farba, tak v tomto prípade možno konštatovať, že sa jedná o zmenu farby vozidla, a je potrebné vykonať zmeny v evidencii vozidiel a vykonať zápis zmeny farby do dokladov vozidla. Nie je pri tom podstatné, či k zmene farby vozidla dôjde napr. trvalým prestriekaním základnej farby vozidla, alebo nalepením fólie. Z hľadiska policajnej praxe je rozhodujúce, ako vyzerá vozidlo z celkového vizuálneho hľadiska, čo je dôležité pre plnenie úloh Policajného zboru, nakoľko farebné vyhotovenie vozidla sa používa aj ako jeden z dôležitých identifikátorov vozidla v systéme pátrania po vozidlách."

 

Koľko stojí zapísanie zmeny farby a čo všetko treba absolvovať?

Zmenu farby je povinné nahlásiť do 15 dní odkedy nastala. 

Pri zmene farby v technickom preukaze potrebujete:

  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané

  • platný doklad totožnosti,

  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
    pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé”. V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.

  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Cena kontroly originality je cca 85€. Na polícii zaplatíte poplatok 12€. Čiže celkom je to 97€.